REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „FII VIP LA SĂPTĂMÂNA COMEDIEI”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1. Organizator al campaniei promotionale „FII VIP LA SĂPTĂMÂNA COMEDIEI” este ASOCIAȚIA CULTURALĂ FANZIN, asociație culturală non-profit, cu sediul in Brașov, Str. Bogdan Vodă nr. 22, cod fiscal 32344452, cont RO62BTRLRONCRT0225244801, deschis la Banca Transilvania Braşov, reprezentată prin domnul Marian Gîlea, în calitate de Presedinte al asociației.

Decizia de derulare a campaniei promotionale „FII VIP LA SĂPTĂMÂNA COMEDIEI”, denumită în cele ce urmeaza „Campania promoțională”’, conform regulilor stabilite prin prezentul Regulament, este finală și obligatorie pentru participanți.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE

2.1. Campania promotionala va avea loc în orașul Brașov.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va incepe la data de 18 mai 2018, ora 15.00 și se va desfășura până la data de 25 mai 2018, inclusiv, ora 15.00.

Campania promoțională se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDIȚII DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promotională este deschisă tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani împliniți până în data de 18.05.2018, domiciliate în România, în conditiile prevăzute mai jos în cadrul art. 4.1 din prezenta Secțiune 4 din Regulament.

Art. 4.1. Criterii pentru participarea la Campania promoțională cu tragerea la sorți din data de 25 mai 2018, ora 18.00,
– Să fie persoană fizică, domiciliată în România;
– Să dețină o pagină de facebook activă;
– Să nu fie angajat al următoarelor companii, implicate în prezenta campanie: Asociația Culturală Fanzin, Primăria Municipiului Brașov (co-finanțator al festivalului Săptămâna Comediei), City Guide Media srl, Biz Afaceri Media srl, Raiffeisen Bank. S.A., Optiplaza, Decimas, Coresi Shopping Resort, Radacini Motors.

Pentru ca participanții sa fie validați, putând fi incluși în extragerea câstigătorilor, aceștia trebuie să cumpere cel puțin un bilet la festivalul Săptămâna Comediei ediția 2018.

Bilete se pot achiziționa online pe www.biletebrasov.ro sau de la casele de bilete a Teatrului Sică Alexandrescu și Sala Patria.

Fiecare posesor de bilet poate să participe la campanie. Pentru a intra în concurs, fiecare posesor de bilet trebuie să posteze pe pagina personală de facebook, o postare cu poza biletului cumpărat și motivația pentru care vrea să vadă respectiva piesă de teatru.

Pentru a putea participa la concurs trebuie OBLIGATORIU ca postarea să conțină hashtagul #VIPSC2018

Tragerea la sorți va avea loc în data de 25 MAI, ORA 18.00 prin tragere la sorți, folosind programul RANDOM.ORG

Tragerea la sorți va fi tansmisă LIVE pe pagina de facebook Săptămâna Comediei.

O persoană poate participa la concurs de mai multe ori dacă are cumpărate mai multe bilete la piese diferite din cadrul festivalului.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile oferite de Organizator în cadrul acestei Campanii promoționale sunt următoarele:

– invitație dublă la toate piesele din festival;
– un card bancar cu 1000 lei (oferit de Raiffeisen Bank)
– un card cadou în valoare de 500 lei (de la Optiplaza)
– un voucher în valoare de 500 lei pentru cumpărături la magazinul Decimas, oferit de Coresi Shopping Resort
– pe toată durata festivalului, o mașină Honda cu șofer care îl va duce la teatru și înapoi la o destinație comunicată de câștigător.

Toate aceste premii vor fi câștigate de o singură persoană!

În plus, mai alegem 3 câștigători:
unul va primi un card cadou de 300 de lei, iar alți doi câștigători câte un card cadou a câte 150 lei, toate valabile la Optiplaza.

Tragerea la sorți va avea loc în data de 25 mai 2018, ora 18.00 din totalul înregistrărilor valide ale participanților la Campania promoțională, conform criteriilor prevăzute la art. 4.1 din prezentul Regulament. La tragerea la sorți participă automat toți participanții, care au îndeplinit condițiile de participare la Campania promoționala în perioada campaniei.

Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta in Romania pe perioada desfasurarii campaniei promotionale FII VIP la SĂPTĂMÂNA COMEDIEI si care au implinit varsta de 18 ani, impliniti pana in data de data start campanie, clienti care detin la Raiffeisen Bank S.A sau isi deschid pe perioada campaniei promotionale FII VIP la SĂPTĂMÂNA COMEDIEI un cont curent/Pachet de Cont curent activ cu card de debit atasat.

SECTIUNEA 6. TRAGEREA LA SORȚI, ACORDAREA ȘI ANUNȚAREA PREMIILOR

6.1. Tragerea la sorți & acordarea premiilor

Premiile vor fi acordate conform prevederilor cuprinse în cadrul Secțiunii 5 din prezentul Regulament, în conditiile îndeplinirii cerințelor stipulate în cadrul Secțiunii 4 din prezentul Regulament.

Tragerea la sorți va avea loc în prezenta unei comisii formată din reprezentanți ai Organizatorului, care va valida operatiunea, prin incheierea unui proces verbal in acest sens. Prin tragerea la sorți vor fi desemnați 4 câștigători și 4 rezerve.

6.1.1. Marele premiu constand în:

– invitație dublă la toate piesele din festival;
– un card bancar cu 1000 lei (de la Raiffeisen Bank);
– un card cadou în valoare de 500 lei (de la Optiplaza);
– un voucher în valoare de 500 lei pentru cumpărături la magazinul Decimas, oferit de Coresi Shopping Resort;
– pe toată durata festivalului, o mașină Honda cu șofer care il va duce la teatru și înapoi la o destinație comunicată de câștigător,

se va acorda prin tragere la sorti ce va avea loc în data de 25.05.2018 ora 18.00, în sistem electronic, din totalul inregistrarilor valide ale participantilor la Campania promoțională, conform criteriilor prevezute la art. 4.1 din prezentul Regulament, prin intermediul siteului random.org.

Orice eroare cu privire la datele furnizate de către câstigători nu atrage raspunderea

Organizatorului Campaniei promotionale. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie de acordare a premiilor in conditiile descrise mai sus, in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii si anuntarii castigatorului (trimiterii in conditii normale a premiului).

6.1.2. Se vor mai trage la sorți 3 câștigători, astfel: unul va primi un card cadou de 300 de lei, iar alți doi câte un card cadou a câte 150 lei, toate valabile la Optiplaza.

6.2. Anuntarea castigatorilor

Numele castigatorilor Campaniei promotionale vor fi facute publice prin afisarea pe pagina de Facebook www.facebook.com/saptamanacomediei, pentru fiecare premiu, conform articol 6.1.

Orice eroare cu privire la datele furnizate de catre castigatori nu atrage raspunderea Organizatorului campaniei promotionale. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie de acordare a premiilor in conditiile descrise mai sus, in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii si anuntarii castigatorului (transferarii in conditii normale a premiului).

Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi contactati de Asociația Culturală Fanzin imediat după tragerea la sorți.

Organizatorul nu îşi asuma răspunderea pentru cazul în care nu poate contacta potentialul castigator din motive independente de Organizator (castigatorul nu raspunde la mesajele de pe facebook etc).

În cazul în care potentialii câştigători ai premiilor nu pot fi contactaţi sau sunt contactaţi dar refuză primirea premiului câştigat sau aceştia nu transmit documentele solicitate de catre Organizator în termenul solicitat (copie bilet), sau se constată existenţa unor neconcordante între datele comunicate la înscrierea în Campanie şi documentele transmise Organizatorului, aceştia vor pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul recurgând la efectuarea verificarii căştigătorilor-rezervă, în vederea desemnarii altui potenţial castigator. În cazul în care niciuna dintre persoanele extrase ca rezerve nu poate fi contactata în termen de 2 ore, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

Pentru a primi premiul zilnic oferit de Organizator prin tragere la sorti, fiecare castigator trebuie sa se prezinte in termen de 24 de ore, cu buletinul/ cartea de identitate la sediul Asociatiei Culturale Fanzin, pentru a semna un proces verbal privind acordarea premiului (in 2 exemplare originale). Procesul verbal va specifica numele, prenumele, CNP-ul, numele Campaniei promotionale in legatura cu care a fost validat in calitate de castigator.

In situatia in care unul dintre castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti nu se va prezenta in perioada delimitata in Regulament pentru a primi premiul, acesta va pierde dreptul de a solicita premiul, iar Organizatorul va desemna drept castigator pe primul extras la sorti, din randul rezervelor.

In cadrul acordarii premiilor catre castigatori, conform prevderilor Regulamentului, inlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii nu este posibila.

In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile de validare, nu confirma acceptarea premiilor si nu se prezinta pentru primirea premiilor in termenele prevazute in cazul castigatorilor, acestea pierd dreptul la premiul castigat in cadrul campaniei promotionale, iar acest premiu nu se va mai acorda si va ramane la dispozitia Organizatorului.

Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor deveni castigatori, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati, numai daca acestia sunt de acord, semnand o declaratie in acest sens.

In toate cazurile, premiile campaniei promotionale vor fi atribuite exclusiv conform prezentului Regulament.

6.3 Acordarea premiilor

Castigatorii pot intra in posesia premiilor cel mai tarziu la data de 26.05.2018, ora 18.00

Premiile vor fi predate castigatorilor pe baza de proces verbal de predare – primire semnat de catre reprezentantii Organizatorului si de castigatori.

Castigatorul se va prezenta la primirea premiului cu documentul de identitate.

In situatia in care unul dintre castigatori nu se va prezenta in perioada mentionata pentru primirea premiului, acesta va pierde dreptul de a solicita premiul, iar Organizatorul va desemna drept castigator pe primul extras la sorti, din randul rezervelor.

In conditiile in care se va epuiza toata lista de rezerve, iar premiile respective nu vor putea fi acordate, acestea vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta in regim recomandat, in termen de trei luni calendaristice de la data incheierii campaniei promotionale, pe adresa: Asociația Culturală Fanzin, Brasov, Str Bogdan Vodă 22. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in cadrul acestei promotii, in conformitate cu Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campania promotionala vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Datele vor fi prelucrate exclusiv în scopul derulării prezentei campanii.

Participantii au, in relatie cu organizatorul, drepturile conferite de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei si/sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

SECTIUNEA 9. LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va putea fi intrerupta pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta majora/caz fortuit, asa cum sunt definite de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului Campaniei promotionale, dar nu inainte de a anunta publicul cu 2 zile lucratoare in prealabil, prin afisare pe pagina de Facebook www.facebook.com/saptamanacomediei

SECTIUNEA 11. ALTE PREVEDERI

Regulamentul Campaniei promotionale este disponibil, cu titlu gratuit, pe pagina de web a Organizatorului www.saptamanacomediei.ro pe intreaga perioada de desfasurare a campaniei.

Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta integral prevederile prezentului Regulament si legislatiei aplicabile.

Pentru ca un participant sa poata participa la Campania promotionala trebuie intrunite cumulativ toate conditiile Campaniei promotionale, stipulate in oprezentul regulament.

ASOCIAȚIA CULTURALĂ FANZIN
PREȘEDINTE
GÎLEA MARIAN